Planowanie, wdrażanie i raportowanie działań ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na bioróżnorodność i ekosystemy. NOWOŚĆ

Warsztat stacjonarny w Warszawie

890,00 

890,00 
Sku:
N/A
Udostępnij:

Zapisz co najmniej 3 osoby z jednej firmy i uzyskaj rabat 20%

Poznaj metody i techniki identyfikowania wpływu przedsiębiorstwa na obszary o wysokiej bioróżnorodności, a także zasady planowania, wdrażania i raportowania działań zgodnie z ESRS.

Planowanie, wdrażanie i raportowanie działań ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na bioróżnorodność i ekosystemy

Warsztat skupia się na kluczowym aspekcie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej, jakim jest identyfikacja, ocena i dokumentowanie zależności pomiędzy działalnością biznesową a środowiskiem przyrodniczym.

Zdobędziesz wiedzę na temat metodologii prowadzenia oceny istotności wpływu i ryzyk związanych z wymieraniem roślin i zwierząt żyjących w różnych siedliskach (m.in. lasy, bagna, rzeki, tereny rolnicze, zieleń miejska). Przedmiotowa ocena jest istotna dla efektywnego raportowania w obszarze środowiskowym ESG.

Program warsztatu obejmuje zarówno teoretyczne podstawy raportowania środowiskowego, jak i praktyczne wskazówki dotyczące planowania i wdrażania działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów. Zapoznasz się ze metodami i technikami identyfikowania bezpośrednich i pośrednich wpływów przedsiębiorstwa na obszary o wysokiej bioróżnorodności (m.in. obszary wodno-błotne, obszary Natura 2000), a także jak poznasz zasady planowania, wdrażania i raportowania działań w sposób transparentny i zgodny ze standardami ESRS.

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości ekologicznej przedsiębiorców i zachęcenie ich do wdrażania zrównoważonych praktyk biznesowych, które przyczyniają się do kształtowania takich relacji pomiędzy biznesem i środowiskiem przyrodniczym, które generują dla przedsiębiorstwa wymierne korzyści wizerunkowe i finansowe.

Twoje korzyści z udziału w warsztacie

 1. Podczas 4 godzin warsztatu ESG czeka cię dużo praktyki i ćwiczeń
 2. Uzyskasz kompleksową wiedzę, która ułatwi ci wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych
 3. Poznasz metodologię oceny istotności wpływu i ryzyk związanych z bioróżnorodnością i ekosystemami
 4. Dowiesz się, jak planować i wdrażać działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów
 5. Poznasz metody i techniki identyfikowania bezpośrednich i pośrednich wpływów przedsiębiorstwa na obszary o wysokiej bioróżnorodności
 6. Dowiesz się, jak wprowadzać zmiany i ekoinnowacyjne rozwiązania służące ochronie środowiska, wynikające ze zrozumienia korzyści płynących z tych działań
 7. Nauczysz się, jak raportować w sposób transparentny i zgodny ze standardami ESRS
 8. Uzyskasz dyplom Szkoły ESG, sygnowany przez stabilne na rynku instytucje: Krajową Izbę Gospodarczą i ADN Akademię

Program warsztatu ESG

 • Usługi ekosystemowe w aspekcie zrównoważonego biznesu (wykład 15 min., część warsztatowa 45 min.)
 • Zależności pomiędzy działalnością gospodarczą a stanem środowiska przyrodniczego ‒ identyfikacja wpływu i korzyści z funkcjonowania ekosystemów (wykład 15 min., część warsztatowa 45 min.)
 • Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych w zasięgu oddziaływania przedsiębiorstwa (wykład 15 min., część warsztatowa 45 min.)
 • Planowanie, ocena i raportowanie działań mających wpływ na bioróżnorodność i ekosystemy ‒ zgodnie z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju ESRS i CSRD (wykład 15 min., część warsztatowa 45 min.)

Adresaci warsztatu ESG

Przedsiębiorcy chcący lepiej zrozumieć, w jaki sposób wartości tworzone przez ich przedsiębiorstwa odzwierciedlają zasady zrównoważonego rozwoju, jak uwzględniać te kryteria rozwojowe w ocenie strategii biznesowej i usprawnieniu procesu decyzyjnego poprzez zbieranie i analizę danych środowiskowych.

Prowadzący

dr Łukasz Pierzchała
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz magister biologii ze specjalnością biologia w ochronie środowiska. Ukończył studia wyższe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę licencjacką i magisterską bronił na Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody. Stopień doktora uzyskał na Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie (TU-VSB Ostrava) – kierunek ochrona środowiska terenów uprzemysłowionych, specjalność inżynieria ekologiczna.

Jest autorem i współautorem opracowań środowiskowych, w tym inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych różnego szczebla. Posiada doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych uwzględniających tematykę wyceny usług ekosystemowych (projekt Recovery, Reecol, Opi-TPP 2.0, Edaphos).

Miejsce

ADN Akademia
Grzybowska 56
00-844 Warszawa

szkolenie stacjonarne

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora lub z powodu niezebrania się grupy o wymaganej minimalnej liczbie uczestników.