Klauzula informacyjna ADN

Klauzula informacyjna ADN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k, z siedzibą w Warszawie, adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 56, tel.: 22 208 28 26 e-mail: biuro@adnakademia.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą skontaktować się Państwo za pomocą adresu e-mail: dane@adnakademia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych związanych z promocją usług i wydarzeń Administratora oraz jego partnerów biznesowych (bez przekazywania Pani/Pana danych tym partnerom) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane, w celu realizacji Pani/Pana żądań, w tym w celu obrony przed roszczeniami jeżeli zaistnieje taka okoliczność (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (np. dostawcy systemów);
  • spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
  • podmioty upoważnione do otrzymywania danych, na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania celów związanych z marketingiem lub do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody. W przypadku konieczności przetwarzania danych na potrzeby obrony przed roszczeniami, przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.