Klauzula informacyjna odnosząca się do organizowanych szkoleń w ramach Szkoły ESG

Klauzula informacyjna odnosząca się do organizowanych szkoleń w ramach Szkoły ESG

 1. Współadministratorami Pani / Pana danych osobowych są:
  1. Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa;
  2. ADN Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 56, Warszawa 00-844;

  w celu umożliwienia Pani/Panu zapisu, uczestnictwa w szkoleniach w ramach przedsięwzięcia „Szkoła ESG” oraz otrzymania certyfikatu poświadczającego udział.

 1. W związku z zapisaniem się przez Panią/Pana na szkolenie ramach „Szkoły ESG” dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty opisane powyżej w pkt 1, zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym podmioty te, w celu wykonania obowiązku nałożonego na współadministratorów, zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń.
 2. Podmioty wymienione w pkt 1, będą przetwarzały Pani/Pana dane w następujących celach:
  •  przeprowadzenia rekrutacji, realizacji szkolenia oraz wystawiania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwa zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przeprowadzenia rozliczeń finansowych, w tym udokumentowania uczestnictwa na potrzeby wystawienia faktur (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z przepisami księgowo-podatkowymi);
  •  obrony przed roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia własnych roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przeprowadzania ewaluacji szkoleń oferowanych w ramach Szkoły ESG, co stanowi uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wykorzystania oraz umieszczania opinii uczestników szkoleń na stronie szkoły ESG, na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  •  promocji usług Współadministratorów (marketing) w ramach szkoły ESG, na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonych zgód.
 4. Ma Pani/Pan również prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Współadministratorów.
 5. Dane uczestników szkoleń będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, a następnie na potrzeby prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym archiwizacji dowodów księgowych przez czas przewidziany przepisami prawa. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Współadministratorów dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu otrzymania skutecznego sprzeciwu podmiotu danych. W celach marketingowych dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu, w którym zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody, osoby której dane dotyczą.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 są:

  a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (np. dostawcy systemów);

  b) podmioty upoważnione do otrzymywania danych, na podstawie przepisów prawa;

  c) dostawcy usług płatniczych
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy Użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji na szkolenie. Współadministratorzy nie będą przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany związany z profilowaniem danych.
 9.  Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego Uczestnik może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Krajowa Izba Gospodarcza. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem iod@kig.pl. Niezależnie od powyższego Uczestnik może dochodzić swoich praw wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec któregokolwiek ze Współadministratorów wspólnie odpowiedzialnych za czynność przetwarzania danych osobowych objętą współadministrowaniem, tj. wobec któregokolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1 niniejszej informacji.