Regulamin

Regulamin

1. Organizatorem szkoleń w Szkole ESG są: Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-074), ul. Trębacka 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przed Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121136, NIP 5260001708, REGON 006210187 i ADN Akademia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000600432, NIP 7010545845
2. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
3. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
4. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
5. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których należy doliczyć podatek 23% VAT.
6. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń: +48 501 800 755 lub e-mail: info@szkolaesg.pl.
7. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „Potwierdzenia udziału w szkoleniu”. „Potwierdzenie udziału w szkoleniu” zostanie przesłane na wskazany adres e-mail najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „Potwierdzenia udziału w szkoleniu” Firma/Uczestnik ponosi 100% kosztów uczestnictwa.
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać do Organizatora w formie pisemnej przesłane na adres mailowy: info@szkolaesg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, BKISC, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Szkoły ESG.
9. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
10. Po dokonaniu przelewu należności na konto organizatora Szkoły ESG zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku od towarów i usług i wysłana na wskazany adres e-mail.
11. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora Szkoły ESG podane w zamówieniu.
12. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
13. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
15. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat lub dyplom ukończenia szkolenia organizowanego przez Szkołę ESG.
16. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
17. Zasady składania reklamacji:
a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy: info@szkolaesg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, BKISC, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora Szkoły ESG,
e) reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Organizator Szkoły ESG ma roszczenia finansowe.
18.  Obowiązki organizatorów w ramach organizacji Szkoły ESG:
OBOWIĄZKI KIG
a)     Uczestnictwo wspólnie z ADN w nadzorze merytorycznym nad przygotowywaniem i wdrażaniem programu Szkoleń;
b)      Współdziałanie z ADN w doborze osób prowadzących Szkolenia;
c)      Współdziałanie z ADN w przygotowywaniu materiałów na Szkolenia;
d)      Utrzymywanie Strony Internetowej www.szkolaesg.pl 
e)       Zamieszczanie informacji na Stronie Internetowej i ich bieżąca aktualizacja;
f)      Administrowanie Stroną Internetową, w tym zapewnianie bezpieczeństwa, aktualizacji i rozwoju Strony Internetowej
OBOWIĄZKI ADN
a)      Uczestnictwo wspólnie z KIG w nadzorze merytorycznym nad przygotowywaniem i wdrażaniem programu Szkoleń;
b)      Współdziałanie z KIG w doborze osób prowadzących Szkolenia;
c)      Współdziałania z KIG w przygotowywaniu materiałów na Szkolenia;
d)      Sprzedaż produktów oferowanych przez Strony w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w Szkoleniu oraz materiałów przygotowywanych dla uczestników Szkoleń;
e)      Wykonywanie telemarketingu usług oferowanych w ramach Projektu;
f)     Wykonywanie obsługi „centrum pomocy” w ramach Projektu, za pośrednictwem poczty elektronicznej i infolinii;
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.